მომხმარებლის რეგისტრაცია
შესვლის სახელი:
პაროლი:
ელ.ფოსტა:
შესვლა
შესვლის სახელი:
პაროლი:
დაგავიწყდათ პაროლი?
პაროლის აღდგენა
ელ.ფოსტა:
მიუთითეთ რეგისტრაციის ელ. ფოსტა
პროექტის შესახებ
თაღლითების მახეში გაებით?
გაუზიარეთ სხვებს ეს ამბავი, რათა სხვებიც იყვნენ დაცულნი.

წააწყდით უკანონო და უსამართლო მოქმედებებს?
განიხილეთ ეს მოქმედებები სხვებთან ერთად.

უკმაყოფილო ხართ მომსახურებით?
დაწერეთ საჩივარი, განიხილეთ, და ერთად მოვითხოვოთ ღირსეული მომსახურება.

უვარგისი პროდუქტი შეიძინეთ?
ერთად ვიბრძოლოთ ხარისხის გასაუმჯობესებლად!

 
 
 
 
 

 

# #  
 

წარმოება და ზედნადები ხარჯები

წარმოების ოპერაციის შესრულება შესაძლებელია, როგორც მზა კალკულაციის საფუძველზე, ასევე ნედლეულისა და მასალების ხელით მითითებით. თოთოეული წარმოების ოპერაციაში შესაძლებელია მიმდინარე შესაბამისი კალკულაციის შეცვლა, რაც არ იწვევს საბაზისო კალკულაციის შეცვლას.

რთული წარმოების საშუალებით ხორციელდება რამოდენიმე ნელდეულისგან ასევე რამოდენიმე მზა პროდუქციის წარმოება. თვითღრებულებების გადანაწილება ამ შემთხვევაში სრულდება პროცენტული მაჩვენებლების მითითებით.

ზედნადები ხარჯების (ელექტროენერგია, ხელფასი, ქირა, და სხვა) შეიძლება დაერიცხოს , როგორც ერთ წარმოების ოპერაციას ასევე მრავალს, რის შედეგადაც ხარჯი პროპროციულად განაწილდება.

პროგრამა ასევე იძლევა პროდუქციის დაშლის საშუალებას მრავალ კომპონენტებად.

შესაძლებელია წარმოების მრავალი ციკლის შესრულება.

ანგარიშგებებში წარმოდგენილია თუ რა პროდუქცია იწარმოა მითითებულ პერიოდში და შესაბამისად რა ნედლეული დაიხარჯა, როგორც ჯამში, ასევე თიოთოეულ პროდუქციაზე. ასევე შესაძლებელია კალკულაციების დათვალიერება და ამობეჭდვა.


 

ბანკის ამონაწერის ჩატვირთვა

პროგრამა სხვადასხვა ბანკის ამონაწერის ჩატვირთვის საშუალებას იძლევა, სადაც ფერების საშუალებით ჩანს თუ რომელი ოპერაცია არი უკვე გატარებული, და რომელი არა. პროგრამა ანალიზს უტარებს ამონაწერს და პოულობს შესაბამისობას თუ რომელმა ორგანიზაციამ ჩაგვირიცხა თანხა, რომელ ორგანიზაციას ჩავურიცხეთ ჩვენ, პოულობს საკომისიო მომსახურების თანხებს, ამოიცნობს ჩარიცხულ ხელფასებს და სხვ. იმ შემთხვევაში თუ შესაბამისი კონტრაგენტი ან თანამშრომელი ვერ მოიძებნა, შესაძლებელია მარტივად მისი დამატება. მომხმარებლის თოთოეულ ჩანაწერზე თანხმობის შემთხვევაში, პროგრამა ავოტამურად ასრულებს ოპერაციებს და შესაბამის ბუღალტრულ გატარებებს.

ამ ფუნქციის საშუალებით ბანკის ამონაწერის დამუშავება ხდება ძალიან მარტივი და სწრაფი.

 

სესხების მართვა

სესხების მართვა გულისხმობს თითოეული მათგანის აღრიცხვასპროგრამაში. იქნება ეს დამფუძნებლისგან მიღებული სესხი, თუ - ბანკისგან.

შესაძლებელია სესხის მიღება პროგრამაში, სესხის ძირის დაფარვა, პროცენტის დარიცხვა და გადახდა. დამფუძნებლის სესხის შემთხვევაში, საშემოსავლოს პროცენტი ავტომატურად დაიანგარიშება.

ანგარიშგებებში წარმოდგენილია, როგორც სესხების ჯამური ინფორმაცია, ასევე დეტალური - თითოეული სესხის და თარიღების გათვალისწინებით.

 

თვითღირებულების გადათვლა

იმ შემთხვევაში, თუ მოხდა წინა თარიღით პროდუქციის რაოდენობის ან ფასის ჩასწორება, რამაც გამოიწვია თვითღირებულების ცვლილება, საჭიროა, შევასრულოთ მომდევნო პერიოდზე თვითღირებულების გადათვლის ოპერაცია.
თვითღირებულების გადათვლა ავტომატურ რეჟიმში შესაძლებელია, როგორც სრული სასაქონლო სიისთვის, ასევე ცალკეული პროდუქციის მითითებით.
გადათვლისას ასევე მიეთითება კონკრეთული თარიღი ან პერიოდი.

 

ძირითადი საშუალებები

პროგრამა იძლევა საშუალებას ერთდროულად აღვრიცხოთ ,როგორც საგადასახადო, ასევე ფინანსური ცვეთა. წინასწარ მითითებული ცვეთის პროცენტისა და მეთოდის მითითების მიხედვით, ოპერაციაში პროგრამა ავტომატურად ჩამოაკლებს თვითღირებულების დასარიცხ თანხას.

შესაძლებელია კონკრეტულ ძირითად საშუალებაზე პასუხიმგებელი პირის და განყოფილების მინიჭება, გადაბარება, ძირითადი საშუალების წარმოება და დაშლა, ჩამოწერა და გაყიდვა.

 

ხელფასები და სხვა განაცემები

ორგანიზაციის თითოეულ თანამშრომელს შესაძლებელია მიეთითოს სხვადასხვა მონაცემი, მაგალითად: თანამდებობა, განყოფილება ხელფასის ოდენობა და დაზღვევის თანხა.

ხელფასის დარიცხვის დროს შესაძლებელია დაერიცხოს საშემოსავლოს განაკვეთი, დაზღვევის თანხა და პრემია, ან ბონუსი.

პიზიკური პირისგან მომსახურების მიღებისას ხდება საშემოსავლოს დაკავება.

ხელფასებთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია მიიღება სხვადასხვა ანგარიშებების სახით, როგორიცაა: ხელფასები დეტალური, ხელფასები ჯამური, განაცემები დეტალური, ჯამური, ხოლო განაცემთა ინფორმაცია იტვირთება RS.ge-ზე ექსელის ფაილის სახით.

 

ცვლილებების და წაშლილი ოპერაციების რეესტრი

პროგრამაში თითოეული მომხმარებლის მიერ განხორციელებული ყველა ცვლილება აღირიცხება რეესტრში, სადაც მიეთითება ცვლილების დრო და მოხმარებელის მონაცემები. ასევე აღირიცხება წაშლილი ოპერაციები.

თითოეულ მომხარებელს შეიძლება დაებლოკოს პერიოდი, ანუ მითთებული თარიღამდე ვერ განახროციელოს ოპერაციის წაშლა, ან რედაქტირება.

მომხმარებლების პრივილეგიების მინიჭება

მომხმარებლის უფლებების განსაზღვრა პროგრამაში ხისტად და ამავე დროს, მარტივადაა შესაძლებელი.
თითოეულ მომხმარებელს ვანიჭებთ 4 ტიპის უფლებას: „ დათვალიერება“, „დამატება“, „რედაქტირება“, „წაშლა“. ყოველ ოპერაციასა თუ ანგარიშგებაში კონკრეტულად განვუსაზღვრავთ რისი გაკეთების და დათვალიერების უფლება გვინდა რომ მივცეთ ჩვენს თანამშრომელს. ეს თავდაცვის საშუალებაცაა და მოვალეობების მკაცრად განწესების ფორმაც.


 

სალარო და ბანკის ოპერაციები

პროგრამაში სალაროსა და ბანკის ოპერაციების სამართავად მრავალი ოპერაცია არსებობს. შესაძლებელია ანგარიშგებების მეშვეობით ვაკონტროლოთ სალაროების თანხობრივი ინფორმაცია.
ანგარიშვალდებული პირის გამოყენებით მოვახდინოთ სალაროებს შორის თანხის მოძრაობა და თანხის გახარჯვა, გადავიტანოთ თანხა სალაროდან ბანკში, ბანკიდან სალაროში, გადავიხადოთ საბიუჯეტო გადასახადები, ავსახოთ საბანკო საკომისიო მომსახურების გადასახადი, განვახორციელოთ კონვერტაცია ბანკში, კონცერტაცია ჯიხურში, თანხების გადატანა საბანკო ანგარიშებს შორის და სხვ.

მიღებული და გაწეული მომსახურების აღრიცხვა

პროგრამაში შესაძლებლობა გვაქვს, მარტივად მოვახდინოთ ხარჯების გატარება ოპერაციით „მომსახურების მიღება“, ეს ეხება კომუნალურ გადასახადებს, რემონტს, საიჯარო ქირას და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯებს.

ოპერაციით „მომსახურების გაწევა“ მოვახდენთ ჩვენს მიერ გაწეული სერვისის პროგრამაში დაფიქსირებასა და საბუღალტრო გატარებას.

 

საწვავის ჩამოწერა

საწვავის ჩამოწერის ოპერაციით ავსახავთ სატრანსპორტო საშუალებაზე გახარჯულ საწვავის ოდენობას და ვახდენთ მის ჩამოწერას კონკრეტულ ავტომობილზე ბენზინის ტიპისა და ლიტრაჟის მიხედვით.

ყველა ავტომობილს თავდაპირველად ეწერება 100 კმ-ზე გასახარჯი საწვავის ლიტრაჟი, განვლილი მანძლის მიხედვით კი პროგრამა ავტომატურად გამოითვლის, რა რაოდენობის საწვავი დახარჯა ავტომობილმა. აქვე ეთითება მძღოლის ვინაობა და მისი პირადი ნომერიც.ბრუნვითი უწყისი

პროგრამას აქვს მოსახერხებელი და მარტივად მოსახმარი ბრუნითი უწყისი. ის ფინანსურ მონაცემებთან ერთად გვაჩვენებს რაოდენობრივ ინფორმაციასაც - საქონლის შესყიდვის, გაყიდვისა და არსებული ნაშთის რაოდენობების შესახებ.
ბრუნვით უწყისს აქვს მარტივი ძებნა და ნავიგაცია, ყველა ანგარიშს აქვს თავის ბარათი, რომელიც პროგრამიდანვე იბეჭდება, ასევე გადის Excel ფაილში ექსპორტის საშუალებით.

ბრუნვით უწყისში ფინანსური მონაცემები შეგვიძლია ვნახოთ სხვა და სხვა ვალუტაში, ასევე ვაკონტროლოთ ინფორმაცია პროექტების და მასზე შესრულებული ოპერაციების მიხედვით.


 

თვითღირებულების გამოთვლის მეთოდები

თვითღირებულების გამოთვლა პროგრამაში შესაძლებელია მოვახდინოთ ორი გზით: საშუალო შეწონილითა და FIFO მეთოდით. სასურველ მეთოდს მომხმარებელი თავად ირჩევს, რის შემდეგაც პროგრამა უკვე ამ არჩეული მეთოდის მიხედვით მუშაობს.

საშუალო შეწონილი მეთოდი გულისხმობს საქონლის შესყიდვის ფასების შეკრებასა და მათი შეჯამების მიხედვით საშუალო თვითღირებულების გამოყვანას.

FIFO მეთოდი (პირველად შეძენილი - პირველად გაყიდული) გულისხმობს რიგითობის დაცვას - საქონლის რეალიზაციისას პროგრამა საქონელს ჩამოწერს პირველი შესყიდვიდან გამოყვანილი თვითღირებულებით და შემდეგ მიჰყვება გამოყვანილ თვითღირებულებებს რიგითობით.

 

ანალიზური კოდით აღრიცხვა და ფულის მოძრაობა

პროგრამაში ანალიზურ კოდებს მომხმარებელი თავად არეგისტრირებს შემოსავლებისა და გასავლების მიხედვით. ამის შემდეგ თანხებთან დაკავშირებული ოპერაციების დროს ყოველთვის მიეთითება, რომელ ანალიზურ კოდს გვსურს დავუკავშიროთ ეს თანხობრივი ოპერაცია.

ანგარიშგებაში ყოველთვის დაინახავთ ამ ანალიზური კოდების მიხედვით გასავლებს, შემოსავლებს და მათ მიხედვით მიღებულ საბოლოო ნაშთს. ეს ანგარიშგება ასევე საშუალებას მოგცემთ, ერთად ნახოთ ყველა თქვენი ფინანსური ოპერაცია და თანხის მოძრაობა ,როგორც სალაროში, ასევე ბანკში.

 

ბუღალტრული ოპერაციის ხელით გატარება

ბუღალტრულ მოდულში ყველა ოპერაცია , რომელსაც სხვა და სხვა განყოფილებებში შეასრულებთ ( მაგალითად: შესყიდვა, გაყიდვა, დაბრუნება, ჩამოწერა და სხვ.), ავტომატურად ტარდება საბუღალტრო ანგარიშებზე, თუმცა, ასევე შესაძლებელია, ახალი გატარების საშალებით შევასრულოთ არასტანდარტული ოპერაცია ხელით ჩავწეროთ ოპერაციაში დებეტ-კრედიტი, მივუთითოთ თანხა და შევასრულოთ სასურველი ბუღალტრული გატარება.

 
 
facebook